Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Beteendet

Indikatorer som rör allt som inte har med val av bil och bränsle att göra

Indikatorer

Andel persontransporter med gång eller cykel (B3B)

IndikatorN.B3.B Procentuell andel av den sammanlagda färdsträckan hos Sveriges befolkning som sker med gång eller cykel

Andel persontransporter med kollektivtrafik (B3C)

IndikatorN.B3.C Procentuell andel av den sammanlagda färdsträckan hos Sveriges befolkning som sker med landbaserad kollektivtrafik

Bilpooler (B3H)

DelmålN.B3.H

Fördelning mellan väg- och spårburna godstransporter (B3N)

IndikatorN.B3.N Procentuell andel landbaserade godstransporter i Sverige på väg respektive järnväg

Genomsnittlig mängd gods i varje lastbil (B3O)

IndikatorN.B3.O Genomsnittlig vikt hos det gods som transporteras i en tung lastbil (ton/lastbil)

Genomsnittligt godstransportarbete per lastbil (B3P)

IndikatorN.B3.P Genomsnittligt godstransportarbete som utförs i varje tung lastbil (tonkm/lastbil)

Genomsnittlig transportsträcka för gods i lastbil (B3Q)

IndikatorN.B3.Q Genomsnittlig sträcka som gods i tung lastbil transporteras (km)

E-handelsvolym (B3R)

IndikatorN.B3.R Inflationsjusterad omsättning i e-handeln (Miljarder kr)
Delområde N.B3
Uppdaterad: 2018-10-06