Övergripande nyckeltal - Miljöbarometern

Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Övergripande nyckeltal

Här redovisas energianvändning och växthusgasutsläpp från transportsektorns olika delar.
Delområde N.K
Uppdaterad: 2018-08-03