Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Genomsnittlig transportsträcka för gods i lastbil

Genomsnittlig sträcka som gods i tung lastbil transporteras (km)
Datakälla: Trafikanalys: Lastbilstrafik

Kommentar

Denna indikator beräknas genom att dividera godstransportarbetet för alla inrikes godstransporter med svenskregistrerade tunga lastbilar, med den sammanlagda vikten hos alla inrikes varusändningar i sådana lastbilar.
Indikator N.B3.Q
Uppdaterad: 2018-08-25