Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Genomsnittlig transportsträcka för gods i lastbil

Genomsnittlig sträcka som gods i tung lastbil transporteras (km)

Datakälla: Trafikanalys: Lastbilstrafik

Kommentar

Denna indikator beräknas genom att dividera godstransportarbetet för alla inrikes godstransporter med svenskregistrerade tunga lastbilar, inklusive dem med utländsk destination, med den sammanlagda vikten hos alla inrikes varusändningar i sådana lastbilar.

Indikator N.B3.Q
Uppdaterad: 2017-09-14