Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Andel persontransporter med kollektivtrafik

Procentuell andel av den sammanlagda färdsträckan hos Sveriges befolkning som sker med landbaserad kollektivtrafik

Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2016

Kommentar

Med andelen av färdsträckan menas andelen av det totala uträttade persontransportarbetet.

Indikator N.B3.C
Uppdaterad: 2017-09-02