Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik 2030

Politikernas vision är att vägtrafiken ska vara fossiloberoende år 2030. Dessa indikatorer visar hur långt vi kommit på vägen mot målet. Det övergripande klimatmålet för transportsektorn är hämtat från Miljömålsberedningen. Målen för vägtrafiken är inspirerade av den statliga utredningen Fossilfrihet på väg. Indikatorerna ger också möjlighet att analysera utvecklingen i omställningsarbetets olika delar. Läs mer här.

Måluppfyllelse

Våra index visar hur långt vi kommit på vår väg att nå målen.

16 %Hela vägtrafiken

Indikator SE.1

Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energianvändningen per capita i vägtrafiken med 80 % jämfört med år 2010

34 %Personbilstrafik

Indikator SE.2

Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energi per capita som nya personbilar förväntas använda med 80 % jämfört med år 2010

23 %Lastbilstrafik

Indikator SE.3

Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energi per capita som nya tunga lastbilar förväntas använda med 80 % jämfört med år 2010

5,1 %Kollektivtrafik

Indikator SE.4

Procentuell uppfyllelse av målet att fördubbla resesträckan per capita i landbaserad kollektivtrafik till år 2030 jämfört med år 2010

Huvudområden

Nationella indikatorer

Uppföljning N

Kommunala indikatorer

Uppföljning K

Mer om indikatorerna

Uppföljning SE
Uppdaterad: 2017-01-19

2030-indikatorerna presenteras av 2030-sekretariatet i samarbete med Gröna Bilister och Miljöbarometern