Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

E-handelsvolym

Inflationsjusterad omsättning i e-handeln (Miljarder kr)
Datakälla: Svensk Digital Handel: e-barometern, Svensk distanshandel (numera Svensk Digital Handel): Nyckeltal för e-handeln 2012-2013, SCB: Konsumentprisindex (KPI), årsmedel

Kommentar

Volymen är justerad efter det årliga medelvärdet av konsumentprisindex (KPI), och är uttryckt i 2010 års penningvärde.
Indikator N.B3.R
Uppdaterad: 2018-03-11