Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Genomsnittlig mängd gods i varje lastbil

Genomsnittlig vikt hos det gods som transporteras i en tung lastbil (ton/lastbil)
Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2017, Trafikanalys: Trafikarbete på svenska vägar

Kommentar

Denna indikator ger ett mått på hur effektivt varje lastbil utnyttjas. Samlastning hjälper upp siffran.

Indikatorn beräknas genom att dividera det totala godstransportarbetet (tonkm) utfört i alla tunga lastbilar på svenska vägar med det totala trafikarbetet (fordonskm) utfört av dessa lastbilar. Denna storhet benämns vanligen lastningsgrad.

Indikator N.B3.O
Uppdaterad: 2018-08-25