Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Genomsnittligt persontransportarbete per fordon

Indikatorer

Personbil

Indikator N.B3.F.1

Genomsnittligt transportarbete (antal personkilometer) som utförs i varje personbil (1 000 km/fordon)

Buss

Indikator N.B3.F.2

Genomsnittligt transportarbete (antal personkilometer) som utförs i varje buss (1 000 km/fordon)

Delmål N.B3.F
Uppdaterad: 2017-09-14