Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Fördelning mellan väg- och spårburna godstransporter

Procentuell andel landbaserade godstransporter i Sverige på väg respektive järnväg

Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2016

Kommentar

När det gäller vägtrafiken avses godstransporter av både svenska och utländska tunga lastbilar. Siffrorna innefattar cabotage, samt den svenska delen av de internationella transporter som börjar eller slutar i Sverige.

När det gäller bantrafik omfattas även transporter med utländsk destination, och transporter som börjar utomlands. Transit från Norge till Norge saknas före 2009.

Indikator N.B3.N
Uppdaterad: 2017-09-14