Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Förutsättningar för kollektivtrafik

Riket

Indikatorer

Medborgarnöjdhet SCB

Indikator N.B3.K.1

Genomsnittlig nöjdhet bland invånarna med lokal och regional kollektivtrafik enligt SCB:s medborgarundersökning (1-10)

Kundnöjdhet Länstrafiken

Indikator N.B3.K.2

Sammanfattande kundnöjdhet med länstrafikbolaget (%)

Kapacitet

Indikator N.B3.K.3

Antalet kilometer per capita som alla lokala och regionala kollektivtrafikfordon kör tillsammans (utbudskm/capita)

Delmål N.B3.K
Uppdaterad: 2018-05-10