Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Kollektivtrafik: tillgång och attityder

Riket

Indikatorer

Kapacitet

IndikatorN.B3.K.3 Antalet kilometer per capita som alla lokala och regionala kollektivtrafikfordon kör tillsammans (utbudskm/capita)

Medborgarnöjdhet SCB

IndikatorN.B3.K.1 Genomsnittlig nöjdhet bland invånarna med lokal och regional kollektivtrafik enligt SCB:s medborgarundersökning (1-10)

Kundnöjdhet Länstrafiken

IndikatorN.B3.K.2 Sammanfattande kundnöjdhet med länstrafikbolaget (%)
Delmål N.B3.K
Uppdaterad: 2018-10-23