Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Förutsättningar för gång och cykel

Riket

Indikatorer

Medborgarnöjdhet

IndikatorN.B3.J.1 Genomsnittlig nöjdhet bland invånarna med gång- och cykelvägar enligt SCB:s medborgarundersökning (1-10)

Cykelväglängd

IndikatorN.B3.J.2 Sammanlagd längd cykelväg per invånare (m/capita)
Delmål N.B3.J
Uppdaterad: 2018-09-18