Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Gång- och cykelbanor: tillgång och attityder

Riket

Indikatorer

Cykelväglängd

IndikatorN.B3.J.2 Sammanlagd längd cykelväg per invånare (m/capita)

Medborgarnöjdhet

IndikatorN.B3.J.1 Genomsnittlig nöjdhet bland invånarna med gång- och cykelvägar enligt SCB:s medborgarundersökning (1-10)
Delmål N.B3.J
Uppdaterad: 2018-10-06