Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Förutsättningar för gång och cykel

Riket

Indikatorer

Medborgarnöjdhet

Indikator N.B3.J.1

Genomsnittlig nöjdhet bland invånarna med gång- och cykelvägar enligt SCB:s medborgarundersökning (1-10)

Cykelväglängd

Indikator N.B3.J.2

Sammanlagd längd cykelväg per invånare (m/capita)

Delmål N.B3.J
Uppdaterad: 2018-05-15