Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Kommunala indikatorer

Måluppfyllelse

40 %Personbilstrafik

Indikator K.1

Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energi per capita som nya personbilar förväntas använda med 80 % jämfört med år 2010

5,1 %Kollektivtrafik

Indikator K.2

Procentuell uppfyllelse av målet att fördubbla resesträckan per capita i landbaserad kollektivtrafik till år 2030 jämfört med år 2010

Välj aspekt

Kommunen som helhet

Delområde K.H

Kommunens verksamhet

Delområde K.V
Uppföljning K
Uppdaterad: 2017-04-24