Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Mängd godstransporter i olika transportslag

Indikatorer

Vägtrafik

Indikator N.B3.M.1

Godstransportarbete per capita på svenska vägar (1 000 tonkm/capita)

Godstransporter i Sverige

Indikator N.B3.M.2

Godstransportarbete i Sverige per capita i olika transportslag (1 000 tonkm/capita)

Godstransporter i Sverige - Fördelning

Indikator N.B3.M.3

Procentuella andelar av godstransportarbetet i Sverige i olika transportslag

Delmål N.B3.M
Uppdaterad: 2017-09-14