Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Genomsnittligt godstransportarbete per lastbil

Genomsnittligt godstransportarbete som utförs i en tung lastbil per år (1 000 tonkm/lastbil)
Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2017, Trafikanalys: Fordon 2017

Kommentar

Denna indikator ger ett mått på hur effektivt lastbilsparken som helhet utnyttjas. Effektivt administrerade åkerier och samlastningscentraler hjälper upp siffran.

Indikatorn beräknas genom att dividera det totala godstransportarbetet (tonkm) utfört i svenskregistrerade tunga lastbilar på svenska vägar under ett år med antalet svenskregistrerade lastbilar i trafik samma år.

Indikator N.B3.P
Uppdaterad: 2018-11-10