Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Genomsnittligt godstransportarbete per lastbil

Genomsnittligt godstransportarbete som utförs i varje tung lastbil (tonkm/lastbil)
Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2017, Trafikanalys: Fordon 2017

Kommentar

Denna indikator ger ett mått på hur effektivt lastbilsparken som helhet utnyttjas. Effektivt administrerade åkerier och samlastningscentraler hjälper upp siffran.

Indikatorn beräknas genom att dividera det totala godstransportarbetet (tonkm) utfört i svenskregistrerade tunga lastbilar på svenska vägar med antalet svenskregistrerade lastbilar i trafik.

Indikator N.B3.P
Uppdaterad: 2018-08-25