Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Måluppfyllelse för gång, cykel och kollektivtrafik

Procentuell uppfyllelse av målet att andelen färdsträcka i Sverige med gång, cykel eller landbaserad kollektivtrafik ska öka från 20 % år 2010 till 25 % år 2025.
Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2019

Kommentar

Förklaring
Med andelen av färdsträckan menas andelen av det totala persontransportarbetet i Sverige, där även inrikes flyg och sjöfart räknas in (men inte flyg och sjöfart med utrikes destination eller transittrafik).

Om andelen av färdsträckan med gång, cykel eller kollektivtrafik ökar linjärt från år 2010 och precis når målet 25 % år 2025, så följer kurvan den räta stigande linjen som delar ovanstående diagram på diagonalen. Om färdsträckan ökar snabbare rör vi oss upp i det gröna fältet. Ökar den långsammare eller minskar sjunker kurvan ned i det vita fältet.

Läs mer om detta index här. Där hittar du också den kurva över färdsträckor som ligger till grund för beräkningen av den grad av måluppfyllelse som visas i ovanstående diagram.

Analys
Andelen färdsträcka med gång, cykel eller kollektivtrafik stod länge och stampade kring 20 procent. Sedan år 2017 kan dock en accelererande uppgång skönjas. Om denna fortsätter finns en chans att nå målet 25 procent år 2025.

Vilka beteendeförändringar ligger bakom uppgången? Andelen färdsträcka med gång och cykel har inte förändrats mycket på senare år, och deras andel av antalet resor har till och med sjunkit. Däremot ökar andelen färdsträcka med kollektivtrafik långsamt, och det gäller också andelen kollektivtrafikresor av det sammanlagda antalet resor vi gör. Uppgången hos kollektivtrafiken beror främst på ökat resande med spårburen trafik, och då främst lokal och regional bantrafik.

Bakom dessa siffror ligger omfattande investeringar, som visar sig i en ökande kapacitet i kollektivtrafiken, och kan bidra till en långsamt ökande andel boende i kollektivtrafiknär läge. Det är glädjande att satsningarna också bär frukt i ökat resande.

Coronakrisen år 2020 medför att färdsträckan med kollektivtrafik minskar drastiskt år 2020. Den underliggande trenden med ökande efterfrågan på kollektivtrafik inger dock hopp om att tappet ska kunna återhämtas - och uppgången sedan fortsätta.

Övriga kommentarer
Miljömålsberedningen föreslog målet att minst 25 % av persontransportarbetet hos Sveriges befolkning ska ske med gång, cykel eller kollektivtrafik år 2025. Detta mål plockades våren 2018 upp av regeringen i deras Strategi för levande städer.

Se också index H4 som uttrycker ett mål för ökat resande i kollektivtrafiken enbart. Där kan du också följa hur resandet i olika länstrafikbolag utvecklar sig. Spridningen är stor. Vissa bolag har lyckats öka resandet avsevärt på några få år.

Vi medborgare har naturligtvis ett eget ansvar för att resa på ett sätt som främjar både vår egen hälsa, klimat och miljö. Men politikerna har också ett ansvar för att bygga ett samhälle där vi blir mindre bilberoende och införa styrmedel som gynnar alternativen till bilen. Kollektivtrafikbolagen har även de ett ansvar för att göra det attraktivt att åka kollektivt. Det faktum att vissa kollektivtrafikbolag har lyckats öka kundtillströmningen markant på senare år visar att mycket går att göra om man bara vill.

Indikator N.H.5.1
Uppdaterad: 2020-11-29