Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Resesträckor i svensk kollektivtrafik

Genomsnittlig resesträcka per capita med svensk landbaserad kollektivtrafik (km/capita)
Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2019

Kommentar

Med resesträckan per capita menas det sammanlagda persontransportarbetet i Sverige i det aktuella trafikslaget dividerat med antalet invånare.

Analys
Resandet med kollektivtrafik har ökat gradvis sedan mätperiodens början år 2006. Detta märks både när vi räknar resesträckan i absoluta tal, och som andel av befolkningens sammanlagda resesträcka. Det avspeglar sig också i att andelen kollektivtrafikresor av det sammanlagda antal resor vi gör ökar.

Det är intressant att se att denna ökning uteslutande beror på ett ökat resande med spårburen kollektivtrafik, medan resesträckan i buss per capita förblivit i det närmaste oförändrad sedan 2006. Det är främst de lokala och regionala resorna med bantrafik som ökat i omfattning, med en imponerande uppgång på 67 procent mellan åren 2006 och 2019, räknat i resesträcka per capita. Bakom dessa siffror ligger omfattande investeringar, som visar sig i en ökande kapacitet i kollektivtrafiken, och kan bidra till en långsamt ökande andel boende i kollektivtrafiknär läge. Det är glädjande att satsningarna också bär frukt i ökat resande.

År 2020 kommer vi att se en tillbakagång i resandet med kollektivtrafik på grund av coronakrisen, eftersom människor i betydande omfattning undvek kollektivtrafiken på grund av smittorisken. De positiva trenderna innan dess ger dock hopp om att denna tillbakagång blir tillfällig.

Indikator N.B3.D.3
Uppdaterad: 2020-11-29