Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Mer om indikatorerna

Vad är deras syfte?

Det är bara sex år kvar till år 2030. Om våra transporter ska hinna bli fossiloberoende tills dess så att klimatmålet kan uppfyllas måste omställningsarbetet ta rejäl fart nu.

Det gör uppföljningsarbetet viktigt. Ger de politiska styrmedlen effekt? Investerar näringslivet tillräckligt i förnybarhet och smarta mobilitetslösningar? Gör vi medborgare tillräckligt medvetna val? I så fall ger det avtryck i statistiken. I annat fall måste ytterligare åtgärder sättas in.

Våra indikatorer ger en helhetsbild av utvecklingen, men också möjlighet att i detalj studera utvecklingen i omställningsarbetets olika delar. Det är en service till alla som vill se till att transportsektorns klimatpåverkan minskar: allmänhet, media, tjänstemän, politiker och näringsliv. Allmänhet och media kan använda indikatorerna för att ställa makthavarna till svars, tjänstemän och politiker kan använda dem för att avgöra var de måste sätta in kraftfullare åtgärder.

Indikatorernas uppbyggnad

För att transporterna ska bli fossiloberoende måste tre ben gå åt samma håll: Bilen, Bränslet och Beteendet. Varje ben följs med en särskild grupp detaljerade nyckeltal. Bilen innefattar både personbilar, lastbilar och bussar. Bränslet innefattar också el och vätgas. Beteendet är allt som inte har med val av bil och bränsle att göra, t.ex. snålare körning, bildelning, övergång till mer kollektivtrafik och fler godstransporter på räls.

Rörelser hos ett ben – eller flera ben tillsammans – gör att energianvändningen och växthusgasutsläppen från transportsektorn förändras. Denna statistik samlas i en grupp övergripande nyckeltal.

Vi formulerar också ett antal mål, och följer den procentuella måluppfyllelsen mot fossiloberoende transporter år 2030 i en grupp index. Det övergripande 2030-målet för transportsektorn är hämtat från klimatlagen, som sju av åtta riksdagspartier står bakom. Målen för vägtrafiken är inspirerade av den statliga utredningen Fossilfrihet på väg.

Strukturen kan sammanfattas i en trebent Fru Gårman:
Fru Gårman
Varje indikator uppdateras en gång per år, så snart det nödvändiga statistiska underlaget för föregående år kommer in.

I möjligaste mål anger vi statistik och formulerar mål uttryckta per capita. Vi gör detta för att kunna separera de trender som beror på en verklig omställning i transportsystemet från dem som bara beror på förändrad folkmängd. På detta sätt kan också enskilda kommuner jämföra sig med riket som helhet och olika stora kommuner kan jämföra sig med varandra.

Nationella och kommunala indikatorer

Klimatmålet för transportsektorn år 2030 är nationellt. De nationella indikatorerna är därför centrala. Sveriges kommuner har dock ofta gått före i omställningsarbetet. Kommunerna låg t.ex. bakom Sveriges miljöbilsboom för femton år sedan. De började tillverka biogas och krävde snåla etanolbilar till sin egen verksamhet. Sedan vaknade politikerna på riksplanet. Man kan tala om en trickle-up process. Därför är det viktigt att följa utvecklingen även på lokal nivå.

Avsikten är att de kommunala indikatorerna ska likna de nationella så mycket som möjligt, men de är färre eftersom all nationell statistik inte är uppdelad på kommunal nivå. En grupp indikatorer gäller kommunen som helhet (som geografiskt område), och en annan grupp gäller kommunens verksamhet (kommunkoncernen).

Till vissa kommuner finns ännu inte underlag till alla indikatorer. Vi samlar in information löpande.

Vem står bakom indikatorerna?

De nationella 2030-indikatorerna är framtagna av 2030-sekretariatet, som också samlar in och ansvarar för datamaterialet. De kommunala 2030-indikatorerna är framtagna i ett samarbete mellan 2030-sekretariatet, Gröna Mobilister och Klimatkommunerna. Gröna Mobilister samlar in och ansvarar för datamaterialet. Gröna Mobilister får ekonomiskt stöd från Trafikverket för att samla in, bearbeta och presentera kommunala data via deras projektbidrag till ideella organisationer. 2030-sekretariatet presenterar alla indikatorer på webben i samarbete med Miljöbarometern.

Kontaktperson: Per Östborn
E-post: per.ostborn@gmail.com

Artikel SE.
Uppdaterad: 2024-04-02