Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

På väg mot fossilfria transporter

Den statliga utredningen Fossilfrihet på väg visade vägen mot en fossiloberoende vägtrafik år 2030. Riksdagen vidgade perspektivet något och antog år 2017 det klimatpolitiska ramverket som innehåller ett klimatmål för hela transportsektorn år 2030. Dessa indikatorer visar hur långt vi kommit på vägen mot detta mål. Indikatorerna ger också möjlighet att analysera utvecklingen i omställningsarbetets olika delar. Läs mer här.

Måluppfyllelse

Våra index visar den procentuella uppfyllelsen av målen för år 2030.
49 %

Hela transportsektorn

IndikatorSE.5 Procentuell uppfyllelse av målet att minska klimatpåverkan från inrikes transporter med 70 % till år 2030 jämfört med år 2010
45 %

Hela vägtrafiken

IndikatorSE.1 Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energianvändningen per capita i vägtrafiken med 80 % jämfört med år 2010
71 %

Personbilstrafik

IndikatorSE.2 Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energi per capita som våra personbilar skulle använda om de alla vore nya med 80 % jämfört med år 2010.
44 %

Kollektivtrafik

IndikatorSE.6 Procentuell uppfyllelse av målet att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka från 24 % år 2010 till 40 % år 2030.
31 %

Alternativ till bil

IndikatorSE.7 Procentuell uppfyllelse av målet att andelen färdsträcka i Sverige med gång, cykel eller landbaserad kollektivtrafik ska öka från 20 % år 2010 till 25 % år 2025.
Projekt SE
Uppdaterad: 2024-07-23