Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Resesträckor i vägtrafiken

Genomsnittlig resesträcka per capita längs Sveriges vägar (1 000 km/capita)
Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2021, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Med den genomsnittliga resesträckan menar vi det sammanlagda persontransportarbetet (räknat i enheten personkm) i motsvarande fordonstyp dividerat med folkmängden. I vägtrafiken räknar vi här in personbil, buss och MC, men ej gång, cykel, moped eller resor i lätt lastbil.

När det gäller resor i personbil ska denna indikator ska ej förväxlas med den genomsnittliga körsträckan per capita, som motsvarar det sammanlagda trafikarbetet (räknat i enheten fordonskm) dividerat med folkämngden. Den senare storheten redovisas i indikator H2C.

OBS Den stora minskningen av resesträckorna år 2019 beror på ett tidsseriebrott. Trafikanalys beräknar transportarbete i personbil, cykel och gång med en ny metod från och med detta år, så att värdena inte kan jämföras med tidigare år. Numeriskt innebär förändringarna att transportarbetet i personbil skrivits ned drastiskt, att transportarbetet på cykel ökat, och att gångsträckorna minskat. Personbilstrafiken innefattar enbart personer 6-84 år från och med 2019 medan åren innan samtliga personer. Långa bilresor mer än en dag räknas inte med. Innan 2019 räknades alla förflyttningar utanför den egna tomten med i undersökningen. Sedan undersökningen 2019 räknas endast alla resor med som har ett ärende. Detta innebär att promenader eller cykelresor utan ärende inte räknas som en resa från och med 2019.

Analys
Bilresornas och busstrafikens andel av persontransporterna på väg har hållit sig ungefärligen konstanta på 91 % respektive 8 % under hela mätperioden, fram till metodbytet år 2019. Ur detta perspektiv kan alltså inga beteendeförändringar märkas som är på väg att bryta bilberoendet. En mycket svag minskning av det totala persontransportarbetet per capita på väg kan dock skönjas, sett över hela mätperioden. Denna lilla minskning beror främst på en minskning av persontransportarbetet per capita i bil. Trovärdigheten hos denna antydda trend ökar eftersom den också syns i resvaneundersökningar som mäter andelen av antalet resor som görs i bil.

Denna antydda minskning kan ha att göra med en motsvarande ökning av de spårburna resorna med tåg, tunnelbana och spårväg. Denna ökning blir tydlig i indikator B3D. Ökningen av den spårburna kollektivtrafiken innebär att andelen kollektivtrafik, cykel och gång i vårt resande har börjat öka ordentligt, vilket visas i index H5 och indikator B3C.

Tyvärr avbröts denna positiva utveckling år 2020 av covid-pandemin, som drabbade kollektivtrafiken hårt.

Indikator N.B3.A.1
Uppdaterad: 2022-07-16