Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Kapacitet i lokal och regional kollektivtrafik

Antalet kilometer per capita som alla lokala och regionala kollektivtrafikfordon kör tillsammans (utbudskm/capita)
Datakälla: Trafikanalys: Lokal och regional kollektivtrafik, Regional linjetrafik

Kommentar

Kapaciteten gäller lokal och regional kollektivtrafik inom ett läns gränser. Med utbudskilometer menas antalet kilometer som alla kollektivtrafikfordon tillsammans kör under ett år (fordonskilometer). Här räknas en tågvagn som ett eget fordon, dvs spårtrafiken bidrar till antalet utbudskilometer med vagnskilometer snarare än med tågkilometer.

Ett alternativ vore att redovisa den sammanlagda sträckan alla enskilda sittplatser tillsammans rör sig under ett år (sittplatskilometer), men så länge beläggningsgraden inte är alltför hög är det tillgången till ett kollektivtrafikfordon snarare än en sittplats som är den begränsande faktorn för invånarna. Därmed är utbudet av fordon mer intressant att följa än utbudet av sittplatser.

Både subventionerad och kommersiell kollektivtrafik räknas in i underlaget för riket som helhet.

För kommuner gäller kapaciteten lokal och regional kollektivtrafik inom det läns gränser vari kommunen ligger. Vi anger denna kapacitet per invånare i länet. Endast subventionerad kollektivtrafik räknas in i detta underlag, vilket gör jämförelser mellan kommuner och riket vanskliga.

Indikator N.B3.K.3
Uppdaterad: 2019-08-14