Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Beteendet

Indikatorer som rör allt som inte har med val av bil och bränsle att göra

Indikatorer

Bilpooler (B3H)

DelmålN.B3.H

Fördelning mellan väg- och spårburna godstransporter (B3N)

IndikatorN.B3.N Procentuell andel landbaserat godstransportarbete i Sverige som utförs på väg respektive på järnväg

Genomsnittlig mängd gods i varje lastbil (B3O)

IndikatorN.B3.O Genomsnittlig vikt hos det gods som transporteras i en tung lastbil (ton/lastbil)

Genomsnittligt godstransportarbete per lastbil (B3P)

IndikatorN.B3.P Genomsnittligt godstransportarbete som utförs i en tung lastbil per år (1 000 tonkm/lastbil)

Genomsnittlig transportsträcka för gods i lastbil (B3Q)

IndikatorN.B3.Q Genomsnittlig sträcka som gods i tung lastbil transporteras (km)

E-handelsvolym (B3R)

IndikatorN.B3.R Inflationsjusterad omsättning i e-handeln (Miljarder kr)
Delområde N.B3
Uppdaterad: 2024-04-12