Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel persontransporter med kollektivtrafik

Indikatorer

Andel resesträcka

IndikatorN.B3.C.1 Procentuell andel av den sammanlagda inrikes färdsträckan hos Sveriges befolkning som sker med landbaserad kollektivtrafik

Andel resor

IndikatorN.B3.C.2 Procentuell andel av antalet resor där det huvudsakliga färdmedlet är buss eller spårburen kollektivtrafik
Delmål N.B3.C
Uppdaterad: 2023-08-24