Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Gång, cykel och kollektivtrafik

Indikatorer

Måluppfyllelse (H5)

IndikatorN.H.5.1 Procentuell uppfyllelse av målet att andelen färdsträcka med gång, cykel eller landbaserad kollektivtrafik ska öka från 20 % år 2010 till 25 % år 2025.

Andel av färdsträckan (H5A)

IndikatorN.H.5.2 Procentuell andel av den svenska befolkningens färdsträcka som sker med gång, cykel eller landbaserad kollektivtrafik
Delmål N.H.5
Uppdaterad: 2019-08-13