Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Gång, cykel och kollektivtrafik

Indikatorer

Måluppfyllelse (H5)

IndikatorN.H.5.1 Procentuell uppfyllelse av målet att andelen färdsträcka i Sverige med gång, cykel eller landbaserad kollektivtrafik ska öka från 20 % år 2010 till 25 % år 2025.

Andel av färdsträckan (H5A)

IndikatorN.H.5.2 Procentuell andel av färdsträckan i Sverige som sker med gång, cykel eller landbaserad kollektivtrafik
Delmål N.H.5
Uppdaterad: 2024-07-15