Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Energianvändning i vägtrafiken

Använd mängd fossil och förnybar drivmedelsenergi per capita för transporter på Sveriges vägar (MWh/capita)
Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning, Energimyndigheten: Drivmedel 2021, SCB: Kvartalsvisa energibalanser (EN 20), SCB: Leveranser av biodrivmedel, kvartalsvis, SCB: Leveranser av fordonsgas, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Den fossila och förnybara energianvändningen används för att beräkna andelen förnybar energi i vägtrafiken i indikator B2A.

Den fossila energianvändningen används också för att beräkna index H1, som uttrycker målet att användningen av fossil energi i vägtrafiken ska minska med 80 % till år 2030.

Den energianvändning vi visar för hela transportsektorn är hämtad från en annan datakälla, som motsvarar Sveriges officiella statistik. Energianvändningen i vägtrafiken som visas där skiljer sig något från den som visas här, och motsvarar en mer långperiodig statistik som publiceras med längre fördröjning.

Analys
Den sammanlagda användningen av drivmedelsenergi i vägtrafiken minskade endast marginellt från år 2006 fram till pandemin år 2020. Detta kan sättas i samband med att körsträckorna i personbil och lastbil inte minskade, och att utvecklingen mot energieffektivare fordon stannade av.

Eftersom den sammanlagda använingen av drivmedelsenergi förblev ganska kontant var trendkurovrna över användningen av fossil och förnybar energi spegelbilder av varandra: när användningen av förnybara drivmedel ökade, sjönk användningen av fossila drivmedel ungefär lika mycket, och vice versa.

År 2020 minskade den sammanlagda användningen av drivmedelsenergi påtagligt, främst beroende på att körsträckorna i personbil minskade under covid-pandemin. Användningen av förnybara drivmedel minskade endast marginellt, vilket medförde att andelen förnybara drivmedel nådde en rekordnivå.

År 2021 kom en måttlig rekyleffekt. Glädjande nog uppfylldes det ökande energibehovet främst av förnybara drivmedel, medan användningen av fossila drivmedel knappt ökade alls jämfört med år 2020.

Användningen av el som drivmedel i vägtrafiken ökar i accelererande takt, men ligger fortfarande på en låg nivå. År 2021 utgjorde el 1,6 procent av drivmedelsenergin i vägtrafiken.

Användningen av förnybara drivmedel analyseras separat för respektive biodrivmedel under diagrammen i indikator B2C.

Övriga kommentarer
Den förnybara energianvändningen delas upp i olika förnybara drivmedelstyper i indikator B2C.

Dataunderlaget hämtades till och med år 2016 från Energimyndighetens årliga rapport Transportsektorns energianvändning, där den kortperiodiska statistiken användes. Energimyndigheten har dock valt att inte fortsätta publiceringen av denna rapport. Från och med år 2017 använder vi i största möjliga mån samma källmaterial som Energimyndigheten tidigare använde till denna rapport, så att den statistik som presenteras här ska bli jämförbar över tid. Se här för ytterligare detaljer.
På grund av problem med den löpande rapporteringen av mängder levererade drivmedel till Energimyndigheten efter ett metodbyte används en annan datakälla från och med år 2018. Sedan dess används istället data rapporterade av drivmedelsbolagen för hela föregående år enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten, sammanställda i rapporterna Drivmedel 2018, Drivmedel 2019, och så vidare. Skillnaden mellan de två datakällorna är liten, men jämförelser med tidigare år får ändå göras med viss försiktighet.

Indikator N.K.1.1
Uppdaterad: 2022-09-23