Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Energianvändning i vägtrafiken

Använd mängd fossil och förnybar energi per capita för transporter på Sveriges vägar (MWh/capita)
Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning, Energimyndigheten: Drivmedel 2019, SCB: Kvartalsvisa energibalanser (EN 20), SCB: Leveranser av biodrivmedel, kvartalsvis, SCB: Leveranser av fordonsgas, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Den fossila och förnybara energianvändningen används för att beräkna andelen förnybar energi i vägtrafiken i indikator B2A.

Den fossila energianvändningen används också för att beräkna index H1, som uttrycker målet att användningen av fossil energi i vägtrafiken ska minska med 80 % till år 2030.

Den förnybara energianvändningen delas upp i olika förnybara drivmedelstyper i indikator B2C.

Dataunderlaget hämtades till och med år 2016 från Energimyndighetens årliga rapport Transportsektorns energianvändning, där den kortperiodiska statistiken användes. Energimyndigheten har dock valt att inte fortsätta publiceringen av denna rapport. Från och med år 2017 använder vi i största möjliga mån samma källmaterial som Energimyndigheten tidigare använde till denna rapport, så att den statistik som presenteras här ska bli jämförbar över tid. Se här för ytterligare detaljer.

OBS På grund av problem med den löpande rapporteringen av mängder levererade drivmedel till Energimyndigheten efter ett metodbyte används en annan datakälla från och med år 2018. Sedan dess används istället data rapporterade av drivmedelsbolagen för hela föregående år enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten, sammanställda i rapporterna Drivmedel 2018, Drivmedel 2019, och så vidare. Skillnaden mellan de två datakällorna är liten, men jämförelser med tidigare år får ändå göras med viss försiktighet.

Analys
Den sammanlagda användningen av drivmedelsenergi i vägtrafiken har endast minskat marginellt sedan år 2006. Detta kan sättas i samband med att körsträckorna i personbil och lastbil inte minskar, och att utvecklingen mot energieffektivare fordon stannat av.

Eftersom den sammanlagda använingen av drivmedelsenergi förblivit ganska kontant är trendkurovrna över användningen av fossil och förnybar energi spegelbilder av varandra: när användningen av förnybara drivmedel ökar, sjunket användningen av fossila drivmedle ungefär lika mycket, och vice versa. Användningen av förnybara drivmedel analyseras separat för respektive biodrivmedel under diagrammen i indikator B2C.

Indikator N.K.1.1
Uppdaterad: 2020-10-28