Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Energianvändning i transportsektorn

Dataunderlaget hämtades till och med år 2016 från Energimyndighetens årliga rapport Transportsektorns energianvändning, där den kortperiodiska statistiken användes. Energimyndigheten har dock valt att inte fortsätta publiceringen av denna rapport. Från och med år 2017 använder vi i största möjliga mån samma källmaterial som Energimyndigheten tidigare använde till denna rapport, så att den statistik som presenteras här ska bli jämförbar över tid.

Vägtrafik
De årliga volymerna fossil bensin och diesel för inrikes transporter hämtades av Energimyndigheten från SCB:s Kvartalsvisa energibalanser fjärde kvartalet (EN 20), Tabell 1:D, post 9.2. Från och med år 2017 hämtar vi därför dessa data direkt från denna tabell. För att få volymen fossil diesel i vägtrafiken subtraherar vi dieseln som används i bantrafiken och för inrikes sjöfart (se nedan).

De årliga volymerna förnybar diesel och etanol hämtas från och med år 2017 från SCB:s tabell Leveranser av biodrivmedel, kvartalsvis.

De årliga volymerna biogas och fossil naturgas hämtas från och med år 2017 från SCB: tabell Leveranser av fordonsgas.

Bantrafik
Den årliga volymen el till bantrafik hämtades av Energimyndigheten från SCB:s Kvartalsvisa energibalanser fjärde kvartalet (EN 20), Tabell 1:D, post 9.2. Denna post för hela transportsektorn innefattar ännu så länge endast el till bantrafik. Från och med år 2017 hämtar vi därför vårt underlag direkt från denna post.

Den årliga volymen diesel till bantrafik hämtades av Energimyndigheten från rapporten Energianvändning i bantrafiken, som görs av Trafikverket på uppdrag från Energimyndigheten. Från och med år 2017 hämtar vi därför vårt underlag direkt från denna post.

Inrikes flyg
De årliga energimängderna flygbensin och flygfotogen hämtades av Energimyndigheten från SCB:s tabell Leveranser av petroleumprodukter. Summan av dessa energimängder multiplicerades sedan med den andel av energin som användes till inrikes flyg, enligt Transportstyrelsens beräkning. Vi använder samma metod från och med år 2017.

Inrikes sjöfart
De årliga energimängderna eldningsolja (Eo1 samt Eo2-6) och diesel till inrikes sjöfart hämtades av Energimyndigheten från SCB:s tabell Leveranser av petroleumprodukter fördelad på förbrukarkategori. De använde posten "Sjöfart exkl bunkring för utrikes sjöfart". Vi använder samma underlag från och med år 2017.

Kommunal energistatistik
Energianvändningen per capita i transportsektorn i alla svenska kommuner redovisas den kommunala indikatorn K1_KH. Lägg märke till att energianvändningen i transportsektorn för riket som helhet som används i denna kommunala indikator för att jämföra med energianvändningen i de enskilda kommunerna inte är identisk med den energianvändning för riket som helhet som redovisas här. Statistikkällorna är olika, och skillnaden beror troligen på något olika avgränsningar.

Delmål N.K.1
Uppdaterad: 2019-07-15