Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Använd mängd alternativa drivmedel av olika typ

Indikatorer

Alla alternativa drivmedel

IndikatorN.B2.C.5 Den sammanlagda energimängden alternativa drivmedel som använts (TWh)

Alla biodrivmedel

IndikatorN.B2.C.6 Den sammanlagda energimängden biodrivmedel som använts (TWh)

Etanol

IndikatorN.B2.C.7 Energimängd etanol som använts som drivmedel, uppdelad i låginblandad och höginblandad etanol (TWh)

Fordonsgas

IndikatorN.B2.C.2 Energimängd biogas och naturgas som använts som drivmedel (TWh)

FAME

IndikatorN.B2.C.9 Energimängd FAME som använts som drivmedel, uppdelad i låginblandad och ren FAME (TWh)

HVO

IndikatorN.B2.C.8 Energimängd HVO som använts som drivmedel, uppdelad i inblandad och ren HVO (TWh)

El

IndikatorN.B2.C.4 Energimängd el som använts som drivmedel, uppdelad i bantrafik och vägtrafik (TWh)
Delmål N.B2.C
Uppdaterad: 2022-09-23