Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Klimatpåverkan från transportsektorn

Klimatpåverkan från inrikes transporter, jämförd med 2010 års värde samt målet för år 2030 (miljoner ton CO2e)
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik)

Kommentar

Om utsläppen minskar linjärt från år 2010 och precis uppfyller målet om 70 % minskning år 2030, så följer kurvan den räta dalande linjen som delar ovanstående diagram på diagonalen. Om utsläppen minskar snabbare rör vi oss ned i det gröna fältet. Minskar de långsammare stiger kurvan upp i det vita fältet.

Klimatpåverkan från inrikes flygresor räknas ej med eftersom dessa ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter och ej räknas med i underlaget till motsvarande mål H0.

Utvecklingen analyseras under diagrammet som visar graden av måluppfyllelse.

Övriga kommentarer
Underlaget är hämtat från Svergies officiella utsläppsstatistik, som redovisas av Naturvårdsverket med knappt ett års fördröjning.

Klimatpåverkan från de olika trafikslagen i transportsektorn visas i indikator K3, och klimatpåverkan från olika fordonstyper i vägtrafiken visas i indikator K4.

Indikator N.H.0.2
Uppdaterad: 2023-12-15