Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Växthusgasutsläpp från transportsektorn

Indikatorer

Vägtrafik

IndikatorN.K.3.1 Växthusgasutsläpp per capita från transporter på Sveriges vägar (Ton CO2ekv/capita)

Inrikes transporter

IndikatorN.K.3.2 Territoriella växthusgasutsläpp per capita från olika transportslag i Sverige (Ton CO2ekv/capita)

Inrikes transporter - fördelning

IndikatorN.K.3.3 Fördelning av de territoriella växthusgasutsläppen på olika transportslag i Sverige
Delmål N.K.3
Uppdaterad: 2023-12-15