Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Växthusgasutsläpp från olika fordonstyper

Indikatorer

Personbilar

IndikatorN.K.4.1 Territoriella växthusgasutsläpp per capita från personbilstrafiken (Ton CO2ekv/capita)

Lätta lastbilar

IndikatorN.K.4.2 Territoriella växthusgasutsläpp per capita från trafiken av lätta lastbilar (Ton CO2ekv/capita)

Tunga lastbilar

IndikatorN.K.4.3 Territoriella växthusgasutsläpp per capita från trafiken av tunga lastbilar (Ton CO2ekv/capita)

Bussar

IndikatorN.K.4.4 Territoriella växthusgasutsläpp per capita från busstrafiken (Ton CO2ekv/capita)

Olika fordonstyper - fördelning

IndikatorN.K.4.5 Fördelning av växthusgasutsläppen på olika fordonstyper i vägtrafiken
Delmål N.K.4
Uppdaterad: 2022-12-22