Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Använd mängd fordonsgas

Energimängd biogas och naturgas som använts som drivmedel (TWh)
Mätområde Datum Värde (TWh)
Totalt 2006 0,45
Totalt 2007 0,56
Totalt 2008 0,60
Totalt 2009 0,69
Totalt 2010 0,94
Totalt 2011 1,23
Totalt 2012 1,43
Totalt 2013 1,50
Totalt 2014 1,61
Totalt 2015 1,60
Totalt 2016 1,58
Totalt 2017 1,51
Totalt 2018 1,67
Totalt 2019 1,68
Totalt 2020 1,32
Totalt 2021 1,74
Biogas 2006 0,23
Biogas 2007 0,28
Biogas 2008 0,33
Biogas 2009 0,41
Biogas 2010 0,57
Biogas 2011 0,73
Biogas 2012 0,81
Biogas 2013 0,87
Biogas 2014 0,97
Biogas 2015 1,13
Biogas 2016 1,15
Biogas 2017 1,29
Biogas 2018 1,56
Biogas 2019 1,58
Biogas 2020 1,28
Biogas 2021 1,70
Naturgas 2006 0,22
Naturgas 2007 0,28
Naturgas 2008 0,27
Naturgas 2009 0,28
Naturgas 2010 0,37
Naturgas 2011 0,50
Naturgas 2012 0,62
Naturgas 2013 0,63
Naturgas 2014 0,64
Naturgas 2015 0,47
Naturgas 2016 0,43
Naturgas 2017 0,21
Naturgas 2018 0,12
Naturgas 2019 0,09
Naturgas 2020 0,04
Naturgas 2021 0,03
Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning, Energimyndigheten: Drivmedel 2021, SCB: Leveranser av fordonsgas

Kommentar

Den sammanlagda användningen av förnybar drivmedelsenergi per capita visas i indikator K1, och jämförs där med användningen av fossil drivmedelsenergi.

Andelen biogas i fordonsgasen visas i indikator B2E.

Analys
Den använda mängden fordonsgas ökade fram till och med år 2014, men har sedan dess stagnerat. År 2020 minskade dock mängden såld biogas tillfälligt, delvis som en följd av pandemin. Andelen biogas i fordonsgasen fortsatte att öka och nådde hela 98 procent år 2020 och 2021.

Även om den höga andelen biogas är glädjande signalerar den också att efterfrågan på fordonsgas måste skjuta fart igen för att undvika att användningen av biogas stagnerar. För att efterfrågan på gas ska öka måste försäljningen av gasfordon öka, och de fordon som säljs måste stanna i Sverige. Antalet sålda gasbilar ökade något från år 2018 till år 2019, men det finns ingen långsiktig trend av ökande försäljning. och gasbilsexporten ökar. Detta har medfört att antalet gasbilar på svenska vägar har minskat något åren 2018 och 2019, för första gången sedan mätperiodens början år 2006.

Det bonus-malus system som infördes 1 juli 2018 ger dock hopp om att trenden ska vända, eftersom det innefattar en gasbilspremie på 10 000 kr. Premien gör det dock attraktivt att köpa en gasbil i Sverige och sedan sälja den vidare utomlands. Effektivare politiska styrmedel som missgynnar sådan export krävs.

Ytterligare hopp för biogasen ges av det faktum att Sverige beviljats ett tioårigt undantag från EU:s statsstödsregler som medger fortsatt skattebefrielse. Långsiktigheten i detta besked bereder vägen investeringar i ny produktion. Det gör även ett förlängt produktionsstöd.

Övriga kommentarer
Dataunderlaget hämtades till och med år 2016 från Energimyndighetens årliga rapport Transportsektorns energianvändning, där den kortperiodiska statistiken användes. Energimyndigheten har dock valt att inte fortsätta publiceringen av denna kortperiodiska statistik. Från och med år 2017 använder vi i största möjliga mån samma källmaterial som Energimyndigheten tidigare använde till denna rapport, så att den statistik som presenteras här ska bli jämförbar över tid. Se här för ytterligare detaljer.

På grund av problem med den löpande rapporteringen av mängder levererade drivmedel till Energimyndigheten efter ett metodbyte används en annan datakälla från och med år 2018 jämfört med tidigare år. Sedan dess används istället data rapporterade av drivmedelsbolagen för hela föregående år enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten, sammanställda i rapporterna Drivmedel 2018, Drivmedel 2019, och så vidare. Skillnaden mellan de två datakällorna när det gäller förnybar andel ligger på några få tiondels procentenheter, men jämförelser med tidigare år får ändå göras med viss försiktighet.

Indikator N.B2.C.2
Uppdaterad: 2022-09-23