Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Använd mängd alternativa drivmedel av olika typ

Siffrorna för el gäller bantrafik. Powercircle kommer i framtiden att kunna ge besked om nedladdad el-effekt i publika laddstationer.

Dataunderlaget hämtades till och med år 2016 från Energimyndighetens årliga rapport Transportsektorns energianvändning, där den kortperiodiska statistiken användes. Energimyndigheten har dock valt att inte fortsätta publiceringen av denna rapport. Från och med år 2017 använder vi i största möjliga mån samma källmaterial som Energimyndigheten tidigare använde till denna rapport, så att den statistik som presenteras här ska bli jämförbar över tid.

De årliga volymerna fossil bensin och diesel för inrikes transporter hämtades av Energimyndigheten från SCB:s Kvartalsvisa energibalanser fjärde kvartalet (EN 20), Tabell 1:D, post 9.2. Från och med år 2017 hämtar vi därför dessa data direkt från denna tabell. För att få volymen fossil diesel i vägtrafiken subtraherar vi dieseln som används i bantrafiken och för inrikes sjöfart (se nedan).

De årliga volymerna förnybar diesel och etanol hämtas från och med år 2017 från SCB:s tabell Leveranser av biodrivmedel, kvartalsvis.

De årliga volymerna biogas och fossil naturgas hämtas från och med år 2017 från SCB: tabell Leveranser av fordonsgas.

Delmål N.B2.C
Uppdaterad: 2019-07-31