Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Använd mängd fordonsgas

Energimängd biogas och naturgas som använts som drivmedel (TWh)
Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning, Energimyndigheten: Drivmedel 2021, SCB: Leveranser av fordonsgas

Kommentar

Den sammanlagda användningen av förnybar drivmedelsenergi per capita visas i indikator K1, och jämförs där med användningen av fossil drivmedelsenergi.

Andelen biogas i fordonsgasen visas i indikator B2E.

Analys
Den använda mängden fordonsgas ökade fram till och med år 2014, men har sedan dess stagnerat. År 2020 minskade dock mängden såld biogas tillfälligt, delvis som en följd av pandemin. Andelen biogas i fordonsgasen fortsatte att öka och nådde hela 98 procent år 2020 och 2021.

Även om den höga andelen biogas är glädjande signalerar den också att efterfrågan på fordonsgas måste skjuta fart igen för att undvika att användningen av biogas stagnerar. För att efterfrågan på gas ska öka måste försäljningen av gasfordon öka, och de fordon som säljs måste stanna i Sverige. Antalet sålda gasbilar ökade något från år 2018 till år 2019, men det finns ingen långsiktig trend av ökande försäljning. och gasbilsexporten ökar. Detta har medfört att antalet gasbilar på svenska vägar har minskat något åren 2018 och 2019, för första gången sedan mätperiodens början år 2006.

Det bonus-malus system som infördes 1 juli 2018 ger dock hopp om att trenden ska vända, eftersom det innefattar en gasbilspremie på 10 000 kr. Premien gör det dock attraktivt att köpa en gasbil i Sverige och sedan sälja den vidare utomlands. Effektivare politiska styrmedel som missgynnar sådan export krävs.

Ytterligare hopp för biogasen ges av det faktum att Sverige beviljats ett tioårigt undantag från EU:s statsstödsregler som medger fortsatt skattebefrielse. Långsiktigheten i detta besked bereder vägen investeringar i ny produktion. Det gör även ett förlängt produktionsstöd.

Övriga kommentarer
Dataunderlaget hämtades till och med år 2016 från Energimyndighetens årliga rapport Transportsektorns energianvändning, där den kortperiodiska statistiken användes. Energimyndigheten har dock valt att inte fortsätta publiceringen av denna kortperiodiska statistik. Från och med år 2017 använder vi i största möjliga mån samma källmaterial som Energimyndigheten tidigare använde till denna rapport, så att den statistik som presenteras här ska bli jämförbar över tid. Se här för ytterligare detaljer.

På grund av problem med den löpande rapporteringen av mängder levererade drivmedel till Energimyndigheten efter ett metodbyte används en annan datakälla från och med år 2018 jämfört med tidigare år. Sedan dess används istället data rapporterade av drivmedelsbolagen för hela föregående år enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten, sammanställda i rapporterna Drivmedel 2018, Drivmedel 2019, och så vidare. Skillnaden mellan de två datakällorna när det gäller förnybar andel ligger på några få tiondels procentenheter, men jämförelser med tidigare år får ändå göras med viss försiktighet.

Indikator N.B2.C.2
Uppdaterad: 2022-09-23