Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Använd mängd biodrivmedel

Den sammanlagda energimängden biodrivmedel som använts (TWh)
Alternativa drivmedel Senaste värdet (TWh) Datum
Etanol  1,28 2018
Biobensin  0,28 2018
Biogas  1,53 2018
FAME  3,90 2018
HVO  13,73 2018
Totalt  20,72 2018
Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning, Energimyndigheten: Drivmedel 2018, SCB: Kvartalsvisa energibalanser (EN 20), SCB: Leveranser av biodrivmedel, kvartalsvis, SCB: Leveranser av fordonsgas

Kommentar

Den sammanlagda användningen av förnybar drivmedelsenergi per capita visas i indikator K1, och jämförs där med användningen av fossil drivmedelsenergi.

Dataunderlaget hämtades till och med år 2016 från Energimyndighetens årliga rapport Transportsektorns energianvändning, där den kortperiodiska statistiken användes. Energimyndigheten har dock valt att inte fortsätta publiceringen av denna rapport. Från och med år 2017 använder vi i största möjliga mån samma källmaterial som Energimyndigheten tidigare använde till denna rapport, så att den statistik som presenteras här ska bli jämförbar över tid. Se här för ytterligare detaljer.

OBS! På grund av problem med den löpande rapporteringen av mängder levererade drivmedel till Energimyndigheten efter ett metodbyte används en annan datakälla för år 2018 än för tidigare år. Detta år används istället data rapporterade av drivmedelsbolagen för hela föregående år enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten, sammanställda i rapporten Drivmedel 2018. Skillnaden mellan de två datakällorna är liten, men jämförelser med tidigare år får ändå göras med viss försiktighet.

Analys
Utvecklingen analyseras separat för de olika typerna av biodrivmedel under respektive diagram. Direktlänkar till diagram och analyser ges här: Etanol, biogas, FAME, HVO.

Indikator N.B2.C.6
Uppdaterad: 2019-07-31