Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Resesträckor i lokal och regional kollektivtrafik

Genomsnittlig resesträcka per capita med kollektivtrafik inom ett läns gränser (km/capita)
Datakälla: Trafikanalys: Lokal och regional kollektivtrafik, Regional linjetrafik

Kommentar

Med resesträckan per capita menas det sammanlagda persontransportarbetet i Sverige i det aktuella trafikslaget dividerat med antalet invånare.

Vi räknar ej in lokala eller regionala resor med kommersiell linjetrafik, utan enbart linjetrafik subventionerad med offentliga medel.

Indikator N.B3.D.1
Uppdaterad: 2019-08-14