Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Resesträckor i lokal och regional kollektivtrafik

Genomsnittlig resesträcka per capita med kollektivtrafik inom ett läns gränser (km/capita)
Datakälla: Trafikanalys: Lokal och regional kollektivtrafik, Regional linjetrafik

Kommentar

Med resesträckan per capita menas det sammanlagda persontransportarbetet i Sverige i det aktuella trafikslaget dividerat med antalet invånare.

Vi räknar ej in lokala eller regionala resor med kommersiell linjetrafik, utan enbart linjetrafik subventionerad med offentliga medel.

Analys
Resandet med kollektivtrafik har ökat gradvis sedan mätperiodens början år 2006. Detta märks både när vi räknar resesträckan i absoluta tal, och som andel av befolkningens sammanlagda resesträcka. Det avspeglar sig också i att andelen kollektivtrafikresor av det sammanlagda antal resor vi gör ökar.

Denna ökning har främst drivits av ett ökat resande med lokal och regional bantrafik, medan resesträckan i buss per capita förblivit i det närmaste oförändrad sedan 2006, både lokalt, regionalt och nationellt. Den lokala och regionala bantrafiken har uppvisat en imponerande uppgång på 67 procent mellan åren 2006 och 2019, räknat i resesträcka per capita. Bakom denna ökning ligger stora regionala och kommunala satsningar sedan millennieskiftet. Dessa satsningar visar sig i en ökande kapacitet i kollektivtrafiken, och kan bidra till en långsamt ökande andel boende i kollektivtrafiknär läge. Det är glädjande att satsningarna också bär frukt i ökat resande.

År 2020 kommer vi att se en tillbakagång i resandet med kollektivtrafik på grund av coronakrisen, eftersom människor i betydande omfattning undvek kollektivtrafiken på grund av smittorisken. De positiva trenderna innan dess ger dock hopp om att denna tillbakagång blir tillfällig. Inspirerade av framgångarna i andra regioner planerar till exempel Region Kalmar betydande satsningar på sin bantrafik som en
snabbstart efter coronapandemin.

Indikator N.B3.D.1
Uppdaterad: 2020-11-29