Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Använd mängd fordonsgas

Sammanlagd energimängd biogas och naturgas som använts som drivmedel (TWh)
Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning, SCB: Leveranser av fordonsgas

Kommentar

Dataunderlaget hämtades till och med år 2016 från Energimyndighetens årliga rapport Transportsektorns energianvändning, där den kortperiodiska statistiken användes. Energimyndigheten har dock valt att inte fortsätta publiceringen av denna rapport. Från och med år 2017 använder vi i största möjliga mån samma källmaterial som Energimyndigheten tidigare använde till denna rapport, så att den statistik som presenteras här ska bli jämförbar över tid. Se här för ytterligare detaljer.
Indikator N.B2.C.2
Uppdaterad: 2018-07-10