Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Använd mängd fordonsgas

Sammanlagd energimängd biogas och naturgas som använts som drivmedel (TWh)
Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning, SCB: Leveranser av fordonsgas

Kommentar

Dataunderlaget hämtades till och med år 2016 från Energimyndighetens årliga rapport Transportsektorns energianvändning, där den kortperiodiska statistiken användes. Energimyndigheten har dock valt att inte fortsätta publiceringen av denna rapport. Från och med år 2017 använder vi i största möjliga mån samma källmaterial som Energimyndigheten tidigare använde till denna rapport, så att den statistik som presenteras här ska bli jämförbar över tid. Se här för ytterligare detaljer.

Den sammanlagda användningen av förnybar drivmedelsenergi per capita visas i indikator K1, och jämförs där med användningen av fossil drivmedelsenergi.

Analys
Den använda mängden fordonsgas ökade fram till och med år 2014, men har sedan dess stagnerat och till och med minskat en aning. Dock har mängden och andelen biogas i denna fordonsgas ökat i jämn takt ända fram till år 2018, då biogasandelen nådde hela 91 %.

Även om den höga andelen biogas är glädjande signalerar den också att efterfrågan på fordonsgas måste skjuta fart igen för att undvika att användningen av biogas stagnerar. För att efterfrågan på gas ska öka måste försäljningen av gasfordon öka, och de fordon som säljs måste stanna i Sverige. För närvarande minskar tyvärr gasbilsförsäljningen och gasbilsexporten ökar. Detta medförde att antalet gasbilar på svenska vägar minskade något år 2018, för första gången sedan mätperiodens början år 2006.

Det bonus-malus system som infördes 1 juli 2018 ger dock hopp om att trenden ska vända, eftersom det innefattar en gasbilspremie på 10 000 kr. Premien gör det dock mer attraktivt att köpa en gasbil i Sverige och sedan sälja den vidare utomlands. Effektivare politiska styrmedel som missgynnar sådan export krävs.

Det finns orosmoln på biogashimlen inte bara på efterfrågesidan utan även på produktionssidan. Detta analyseras i indikator B2G.

Övriga kommentarer
Andelen biogas i fordonsgasen visas i indikator B2E.

Indikator N.B2.C.2
Uppdaterad: 2019-05-06