Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Energianvändning i vägtrafiken

Använd mängd fossil och förnybar energi per capita för transporter på Sveriges vägar (MWh/capita)
Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning, SCB: Kvartalsvisa energibalanser (EN 20), SCB: Leveranser av biodrivmedel, kvartalsvis, SCB: Leveranser av fordonsgas, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Den fossila och förnybara energianvändningen används för att beräkna andelen förnybar energi i vägtrafiken i indikator B2A.

Den fossila energianvändningen används också för att beräkna index H1, som uttrycker målet att användningen av fossil energi i vägtrafiken ska minska med 80 % till år 2030.

Den förnybara energianvändningen delas upp i olika förnybara drivmedelstyper i indikator B2C.

Dataunderlaget hämtades till och med år 2016 från Energimyndighetens årliga rapport Transportsektorns energianvändning, där den kortperiodiska statistiken användes. Energimyndigheten har dock valt att inte fortsätta publiceringen av denna rapport. Från och med år 2017 använder vi i största möjliga mån samma källmaterial som Energimyndigheten tidigare använde till denna rapport, så att den statistik som presenteras här ska bli jämförbar över tid. Se här för ytterligare detaljer.

Indikator N.K.1.1
Uppdaterad: 2019-02-26