Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Energianvändning i vägtrafiken

Använd mängd fossil och förnybar energi per capita för transporter på Sveriges vägar (MWh/capita)

Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning (kortperiodisk statistik), SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Den fossila och förnybara energianvändningen används för att beräkna andelen förnybar energi i vägtrafiken i indikator B2A.

Den fossila energianvändningen används också för att beräkna index H1, som uttrycker målet att användningen av fossil energi i vägtrafiken ska minska med 80 % till år 2030.

Den förnybara energianvändningen delas upp i olika förnybara drivmedelstyper i indikator B2C.

Siffrorna för år 2017 är preliminära.

Indikator N.K.1.1
Uppdaterad: 2018-02-22