Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal fossiloberoende personbilar i trafik per typ

Antal personbilar i trafik som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper (bilar som kan köras på HVO ej medräknade)
Datakälla: Trafikanalys: Fordon 2018

Kommentar

Definition av fossiloberoende
Ett fossiloberoende fordon ska vara typgodkänt för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % är tillverkat av förnybar råvara. Det ska finnas minst 50 publika påfyllnadsplatser för detta drivmedel, någorlunda jämnt utspridda över landet.

I dagsläget gäller detta etanol (E85/ED95), biogas, RME, HVO och el (se indikator B2H). Laddhybrider räknas som fossiloberoende, men ej elhybrider utan laddmöjlighet. Inga personbilar med dieselmotor är godkända för RME. Vi väntar med att kalla de personbilar med dieselmotor som är godkända för HVO fossiloberoende på grund av den osäkra tillgången till ren HVO. Skälen till detta förklaras här.

Analys
Antalet fossiloberoende bilar av olika typ som rullar på våra vägar styrs i första hand av nybilsförsäljningen. Denna analyseras i kommentarerna under indikator B1F.

Exporten av fossiloberoende bilar ökar dock markant, vilket medför att antalet sådana fordon i svensk trafik inte ökar så snabbt som nybilsförsäljningen antyder. Främst är det exporten av laddbara bilar och gasbilar som ökar. Detta kan delvis förklaras med det bonus-malus system som infördes den 1 juli 2018, vilket ger laddbara bilar en statlig bonus vid inköp på upp till 60 000 kr, medan gasbilar får en bonus på 10 000 kr. Effektiva styrmedel som minskar möjligheten att uttnyttja bonusen för att tjäna pengar på bilexport behövs.

Övriga kommentarer
Andelen personbilar i trafik som är fossiloberoende visas i indikator B1C.

I indikator B1I visas andelen personbilar som kan köras med nollutsläpp, i praktiken elbilar och laddhybrider.

Antalet nyregistrerade fossiloberoende personbilar per typ visas i indikator B1F.

Indikator N.B1.E.1
Uppdaterad: 2019-04-28