Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Använd mängd fordonsgas

Sammanlagd energimängd biogas och naturgas som använts som drivmedel (TWh)
Drivmedel Senaste värdet (TWh) Datum
Totalt  1,62 2018
Biogas  1,53 2018
Naturgas  0,09 2018
Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning, Energimyndigheten: Drivmedel 2018, SCB: Leveranser av fordonsgas

Kommentar

Dataunderlaget hämtades till och med år 2016 från Energimyndighetens årliga rapport Transportsektorns energianvändning, där den kortperiodiska statistiken användes. Energimyndigheten har dock valt att inte fortsätta publiceringen av denna rapport. Från och med år 2017 använder vi i största möjliga mån samma källmaterial som Energimyndigheten tidigare använde till denna rapport, så att den statistik som presenteras här ska bli jämförbar över tid. Se här för ytterligare detaljer.

OBS! På grund av problem med den löpande rapporteringen av mängder levererade drivmedel till Energimyndigheten efter ett metodbyte används en annan datakälla för år 2018 än för tidigare år. Detta år används istället data rapporterade av drivmedelsbolagen för hela föregående år enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten, sammanställda i rapporten Drivmedel 2018. Skillnaden mellan de två datakällorna är liten, men jämförelser med tidigare år får ändå göras med viss försiktighet.

Den sammanlagda användningen av förnybar drivmedelsenergi per capita visas i indikator K1, och jämförs där med användningen av fossil drivmedelsenergi.

Analys
Den använda mängden fordonsgas ökade fram till och med år 2014, men har sedan dess stagnerat, och till och med minskade en aning under några år. Dock har mängden och andelen biogas i denna fordonsgas ökat i jämn takt ända fram till år 2018, då biogasandelen nådde hela 94 %.

Även om den höga andelen biogas är glädjande signalerar den också att efterfrågan på fordonsgas måste skjuta fart igen för att undvika att användningen av biogas stagnerar. För att efterfrågan på gas ska öka måste försäljningen av gasfordon öka, och de fordon som säljs måste stanna i Sverige. För närvarande minskar tyvärr gasbilsförsäljningen och gasbilsexporten ökar. Detta medförde att antalet gasbilar på svenska vägar minskade något år 2018, för första gången sedan mätperiodens början år 2006.

Det bonus-malus system som infördes 1 juli 2018 ger dock hopp om att trenden ska vända, eftersom det innefattar en gasbilspremie på 10 000 kr. Premien gör det dock mer attraktivt att köpa en gasbil i Sverige och sedan sälja den vidare utomlands. Effektivare politiska styrmedel som missgynnar sådan export krävs.

Det finns orosmoln på biogashimlen inte bara på efterfrågesidan utan även på produktionssidan. Detta analyseras i indikator B2G.

Övriga kommentarer
Andelen biogas i fordonsgasen visas i indikator B2E.

Indikator N.B2.C.2
Uppdaterad: 2019-07-15