Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Använd mängd alternativa drivmedel av olika typ

Indikatorer

Alla alternativa drivmedel

Indikator N.B2.C.5

Den sammanlagda energimängden alternativa drivmedel som använts (TWh)

Alla biodrivmedel

Indikator N.B2.C.6

Den sammanlagda energimängden biodrivmedel som använts (TWh)

Etanol

Indikator N.B2.C.1

Energimängd etanol som använts som drivmedel, alla blandningsförhållanden sammantagna (TWh)

Fordonsgas

Indikator N.B2.C.2

Sammanlagd energimängd biogas och naturgas som använts som drivmedel (TWh)

Förnybar diesel

Indikator N.B2.C.3

Energimängd HVO och FAME som använts som drivmedel, alla blandningsförhållanden sammantagna (TWh)

El

Indikator N.B2.C.4

Sammanlagd energimängd el som använts som drivmedel. Siffran speglar nästan enbart bantrafiken (TWh)

Delmål N.B2.C
Uppdaterad: 2018-02-22