Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Använd mängd alternativa drivmedel av olika typ

Indikatorer

Alla alternativa drivmedel

IndikatorN.B2.C.5 Den sammanlagda energimängden alternativa drivmedel som använts (TWh)

Alla biodrivmedel

IndikatorN.B2.C.6 Den sammanlagda energimängden biodrivmedel som använts (TWh)

Etanol

IndikatorN.B2.C.1 Energimängd etanol som använts som drivmedel, alla blandningsförhållanden sammantagna (TWh)

Fordonsgas

IndikatorN.B2.C.2 Sammanlagd energimängd biogas och naturgas som använts som drivmedel (TWh)

Förnybar diesel

IndikatorN.B2.C.3 Energimängd HVO och FAME som använts som drivmedel, alla blandningsförhållanden sammantagna (TWh)

El

IndikatorN.B2.C.4 Sammanlagd energimängd el som använts som drivmedel. Siffran speglar nästan enbart bantrafiken (TWh)
Delmål N.B2.C
Uppdaterad: 2019-03-17