Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Fördelning av växthusgasutsläpp från inrikes transporter

Fördelning av de territoriella växthusgasutsläppen på olika transportslag i Sverige
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Vägtrafiken är den helt dominerande utsläppskällan i vägtrafiken, och är också det trafikslag som förbrukar den helt dominerande mängden drivmedelsenergi.

Växthusgasutsläppen från transportsektorn har minskat snabbare än energianvändningen. De minskande utsläppen förklaras i första hand av minskande utsläpp från vägtrafiken, vilket beror på att en snabbt ökande andel förnybara drivmedel används.

Vägtrafiken är, som sagt, den dominerande utsläppskällan i transportsektorn, och i vägtrafiken är det personbilarna som står för merparten av växthusgasutsläppen.

Övriga kommentarer
De territoriella växthusgasutsläppen från transportsektorn används för att definiera det nationella målet att minska utsläppen med 70 procent från år 2010 till år 2030. Se index H0.

Indikator N.K.3.3
Uppdaterad: 2023-12-15