Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel gång, cykel och kollektivtrafik

Procentuell andel av färdsträckan i Sverige som sker med gång, cykel eller landbaserad kollektivtrafik
Datum Värde (%)
2006 18,5
2007 18,8
2008 19,3
2009 19,6
2010 19,8
2011 19,9
2012 20,3
2013 20,4
2014 20,3
2015 20,5
2016 20,3
2017 20,4
2018 20,7
2019 21,5
Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2019

Kommentar

Med andelen av färdsträckan menas andelen av det totala persontransportarbetet i Sverige, där även inrikes flyg och sjöfart räknas in (men inte flyg och sjöfart med utrikes destination eller transittrafik). Miljömålsberedningen har föreslagit målet att denna andel ska nå minst 25 % år 2025.

Mer bakgrund till detta mål ges under diagrammet som visar grad av måluppfyllelse. Där ges också en kortfattad analys av utvecklingen.

Se också indikatorerna B3B och B3C, där andelen färdsträcka delas upp i gång och cykel (B3B) respektive kollektivtrafik (B3C).

Indikator N.H.5.2
Uppdaterad: 2020-10-28