Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel gång, cykel och kollektivtrafik

Procentuell andel av färdsträckan i Sverige som sker med gång, cykel eller landbaserad kollektivtrafik
Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2021

Kommentar

Med andelen av färdsträckan menas andelen av det totala persontransportarbetet i Sverige, där även inrikes flyg och sjöfart räknas in (men inte flyg och sjöfart med utrikes destination eller transittrafik). Miljömålsberedningen har föreslagit målet att denna andel ska nå minst 25 % år 2025.

År 2019 ändrade Trafikanalys (Trafa) sin metod att beräkna det transportarbete med olika färdmedel som ligger till grund för denna indikator. Trafa har beräknat transportarbetet retroaktivt tillbaka 2016 med den nya metoden. Här visar vi överlappande måluppfyllelser beräknade enligt både den nya och den gamla metoden. Den största skillnaden är att persontransportarbetet med bil skrivits ned. Det gör att andelen färdsträcka med gång, cykel och kollektivtrafik ökar med den nya beräkningsmetoden, att vi automatiskt kommit närmare målet.

Mer bakgrund till detta mål ges under diagrammet som visar grad av måluppfyllelse. Där ges också en kortfattad analys av utvecklingen.

Se också indikatorerna B3B och B3C, där andelen färdsträcka delas upp i gång och cykel (B3B) respektive kollektivtrafik (B3C).

Indikator N.H.5.2
Uppdaterad: 2022-07-16