Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel gång, cykel och kollektivtrafik

Procentuell andel av färdsträckan i Sverige som sker med gång, cykel eller landbaserad kollektivtrafik
Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2019

Kommentar

Med andelen av färdsträckan menas andelen av det totala persontransportarbetet i Sverige, där även inrikes flyg och sjöfart räknas in (men inte flyg och sjöfart med utrikes destination eller transittrafik). Miljömålsberedningen har föreslagit målet att denna andel ska nå minst 25 % år 2025.

Mer bakgrund till detta mål ges under diagrammet som visar grad av måluppfyllelse. Där ges också en kortfattad analys av utvecklingen.

Se också indikatorerna B3B och B3C, där andelen färdsträcka delas upp i gång och cykel (B3B) respektive kollektivtrafik (B3C).

Indikator N.H.5.2
Uppdaterad: 2020-10-28