Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Måluppfyllelse för fossil energianvändning i tunga lastbilar

Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energi per capita som de tunga lastbilarna skulle använda om de alla vore nya med 80 % jämfört med år 2010
Datakälla: Se indikatorerna H3A, H3B och H3C, som kombineras för att beräkna H3

Kommentar

Förklaring
Om den fossila energianvändningen minskar linjärt från år 2010 och precis uppfyller målet om 80 % minskning år 2030, så följer kurvan den räta stigande linjen som delar ovanstående diagram på diagonalen. Om den fossila energinvändningen minskar snabbare rör vi oss upp i det gröna fältet. Minskar de långsammare sjunker kurvan ned i det vita fältet.

Läs mer om detta index här.

På grund av brister i dataunderlaget är risken betydande att detta index i dagsläget är missvisande. Läs mer här.

Analys
Utvecklingen av andelen förnybara drivmedel i vägtrafiken och körsträckorna i tung lastbil analyseras under diagrammen till indikatorerna H3B och H3C.

Indikator N.H.3.0
Uppdaterad: 2022-02-19