Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Fossil energianvändning i tunga lastbilar

Det fossila fotavtrycket från tunga lastbilar minskar om de blir energieffektivare (Bilen), körs med högre andel förnybara drivmedel (Bränslet), och körs kortare sträckor (Beteendet). Vi kombinerar dessa tre faktorer för att uppskatta förändringen av den fossila energi som tunga lastbilar i Sverige skulle använda om de alla vore nya. Målet (H3) är att denna energi ska minska med 80 % till år 2030.

Vi jämför utvecklingen hos de tre faktorerna (H3A, H3B och H3C) med en referensutveckling då de bidrar lika mycket till att uppfylla målet (H3).

H3 uppskattar det fossila fotavtrycket från tunga lastbilar på senska vägar ett givet år om alla dessa lastbilar vore nya, och jämför det med motsvarande fotavtryck år 2010. Vi når H3=100 % då detta fotavtryck minskat med cirka 80 %. Vi uttrycker också delmålen att detta fotavtryck ska ha minskat med cirka 35 % år 2020 och cirka 60 % år 2025. De specifika siffrorna i dessa mål och delmål är hämtade från det liknande mål för hela vägtrafiken som formuleras i utredningen Fossilfrihet på väg.

H3 väger samman bidragen från bilen, bränslet och beteendet. Vi kan nå H3=100 % även om de tre benen bidrar olika mycket.

Vi säger att benen bidrar lika mycket till mål och delmål då:

  • H3A minskar med 18 % till år 2020, 32 % till år 2025 och 42 % till år 2030, allt jämfört med år 2010.
  • H3B=18 % år 2020, 32 % år 2025 och 42 % år 2030.
  • H3C minskar med 18 % till år 2020, 32 % till år 2025 och 42 % till år 2030, allt jämfört med år 2010.

H3C motsvarar det totala årliga trafikarbetet som Sveriges tunga lastbilar utför, dividerat med folkmängden.

Vi definierar index H3 analogt med index H2, enligt

Formel

där H3A 2010 är värdet på H3A år 2010, och motsvarande gäller för H3C 2010. Dataunderlag för H3A saknas ännu. Vi antar tills vidare att H3A/H3A 2010=1.

Vi saknar ännu underlag för att beräkna energieffektivitet (H3A). Det finns ytterligare två skäl till att index H3 endast är en grov uppskattning, och kanske till och med är missvisande. För det första behöver andelen förnybara drivmedel som används av tunga lastbilar inte sammanfalla med andelen i vägtrafiken som helhet (H3B). Förmodligen används i dagsläget en lägre andel förnybara drivmedel i lastbilastrafiken, så att graden av måluppfyllelse överskattas. För det andra finns en viss osäkerhet i statistiken om körsträckor (H3C). Andelen utländska lastbilar på svenska vägar ökar, och det är svårare att beräkna exakta körsträckor för dessa än för svenskregistrerade lastbilar.

Så som index H3 är definierat ges också ett litet handikapp som underlättar måluppfyllelsen, eftersom andelen förnybar drivmedelsenergi var 5,7 % år 2010 snarare än 0 %. Detta innebär att måluppfyllelsen var 7,1 % redan vid startåret 2010 snarare än 0 %.

Delmål N.H.3
Uppdaterad: 2022-02-19