Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Klimatpåverkan från inrikes transporter

Vi utgår från klimatpåverkan från alla inrikes transporter (H0A), och uttrycker målet att denna ska minska med minst 70 % mellan åren 2010 och 2030.

Detta mål är inskrivet i klimatlagen, som sju av åtta riksdagspartier står bakom. Klimatpåverkan från inrikes flygresor räknas ej med eftersom dessa ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Vi definierar index H0 för ett givet år som

Formel till index H0

där H0A är klimatpåverkan från inrikes transporter samma år och H0A2010 är denna klimatpåverkan år 2010.

Utvecklingen analyseras under diagrammet som visar graden av måluppfyllelse.

Klimatpåverkan från de olika trafikslagen i transportsektorn visas i indikator K3, och klimatpåverkan från olika fordonstyper i vägtrafiken visas i indikator K4.

Delmål N.H.0
Uppdaterad: 2022-12-22