Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Gång, cykel och kollektivtrafik

Miljömålsberedningen har föreslagit målet att minst 25 % av persontransportarbetet i Sverige ska ske med gång, cykel, eller kollektivtrafik år 2025. Detta mål plockades våren 2018 upp av regeringen i deras Strategi för levande städer.

Här utgår vi från den procentuella andelen inrikes persontransportarbete som sker med gång, cykel, eller landbaserad kollektivtrafik (H5A). Vi uttrycker målet att denna andel ska öka från 2010 års värde på 20 % till 25 % år 2025. Om andelen stannar vid 2010 års värde blir den procentuella måluppfyllelsen (H5) lika med noll.

Vi definierar index H5 för ett givet år som

Formel till index H5

där H5A är den procentuella andelen färdsträcka med gång, cykel, eller landbaserad kollektivtrafik detta år och H5A2010 är motsvarande andel år 2010.

År 2019 ändrade Trafikanalys (Trafa) sin metod att beräkna det transportarbete med olika färdmedel som ligger till grund för denna indikator. Trafa har beräknat transportarbetet retroaktivt tillbaka 2016 med den nya metoden. Här visar vi överlappande måluppfyllelser beräknade enligt både den nya och den gamla metoden. Den största skillnaden är att persontransportarbetet med bil skrivits ned. Det gör att andelen färdsträcka med gång, cykel och kollektivtrafik ökar med den nya beräkningsmetoden, att vi automatiskt kommit närmare målet.

Mer bakgrund till detta index ges under diagrammet som visar grad av måluppfyllelse. Där ges också en kortfattad analys av utvecklingen.

Se också indikatorerna B3B och B3C, där andelen färdsträcka delas upp i gång och cykel(B3B) respektive kollektivtrafik (B3C).

Se också index H4 som uttrycker ett mål för ökat resande i kollektivtrafiken enbart.

Delmål N.H.5
Uppdaterad: 2022-09-13