Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Använd mängd el

Energimängd el som använts som drivmedel, uppdelad i bantrafik och vägtrafik (TWh)
Mätområde Datum Värde (TWh)
Totalt 2006 2,40
Totalt 2007 2,37
Totalt 2008 2,49
Totalt 2009 2,39
Totalt 2010 2,37
Totalt 2011 2,46
Totalt 2012 2,41
Totalt 2013 2,53
Totalt 2014 2,55
Totalt 2015 2,58
Totalt 2016 2,65
Totalt 2017 2,65
Totalt 2018 2,76
Totalt 2019 2,90
Totalt 2020 2,81
Totalt 2021 3,26
Totalt 2022 3,79
Bantrafik 2006 2,40
Bantrafik 2007 2,37
Bantrafik 2008 2,49
Bantrafik 2009 2,39
Bantrafik 2010 2,37
Bantrafik 2011 2,46
Bantrafik 2012 2,41
Bantrafik 2013 2,53
Bantrafik 2014 2,55
Bantrafik 2015 2,58
Bantrafik 2016 2,60
Bantrafik 2017 2,58
Bantrafik 2018 2,61
Bantrafik 2019 2,66
Bantrafik 2020 2,42
Bantrafik 2021 2,56
Bantrafik 2022 2,66
Vägtrafik 2016 0,05
Vägtrafik 2017 0,07
Vägtrafik 2018 0,15
Vägtrafik 2019 0,24
Vägtrafik 2020 0,38
Vägtrafik 2021 0,70
Vägtrafik 2022 1,13
Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning

Kommentar

Elanvändningen i bantrafiken innefattar tåg, spårväg och tunnelbana.

Siffrorna för elanvändningen i vägtrafiken är baserade på modellberäkningar. Energimyndighetens beräkningar sträcker sig inte längre tillbaka i tiden än till år 2016.

Analys
Användningen av el i bantrafiken har varit förhållandevis konstant under hela mäpterioden, medan mängden el som används i vägtrafiken ökar i takt med accelererande antal och andel laddbara fordon i trafik. Vi förväntar oss att denna utveckling kommer att fortsätta.

Indikator N.B2.C.4
Uppdaterad: 2023-10-04