Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Använd mängd el

Energimängd el som använts som drivmedel, uppdelad i bantrafik och vägtrafik (TWh)
El Senaste värdet (TWh) Datum
Totalt  2,92 2020
Bantrafik  2,56 2021
Vägtrafik  1,43 2021
Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning

Kommentar

Elanvändningen i bantrafiken innefattar tåg, spårväg och tunnelbana.

Siffrorna för elanvändningen i vägtrafiken är baserade på modellberäkningar. Energimyndighetens beräkningar sträcker sig inte längre tillbaka i tiden än till år 2016.

Analys
Användningen av el i bantrafiken har varit förhållandevis konstant under hela mäpterioden, medan mängden el som används i vägtrafiken ökar i takt med accelererande antal och andel laddbara fordon i trafik. Vi förväntar oss att denna utveckling kommer att fortsätta.

Indikator N.B2.C.4
Uppdaterad: 2022-09-23