Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal laddplatser

Antal publika laddpunkter och laddstationer
Datakälla: Databasen Nobil, via Power Circles statistiktjänst ELIS

Kommentar

Att räkna antalet laddstationer motsvarar det redan etablerade sättet att räkna antalet tankställen, och ger därmed en möjlighet att jämföra laddinfrastrukturen med infrastrukturen för flytande och gasformiga drivmedel. Antalet laddstationer är vid slutet av år 2023 betydligt fler än både våra 1 700 tankställen för etanol E85, och fler än Sveriges alla 2 700 bensinmackar.

För flytande och gasformiga drivmedel bestäms tillgängligheten just av antalet tankställen, eftersom det oftast finns en påfyllnadsanordning ledig när man kommer till ett tankställe. Om så inte är fallet räcker det att vänta ett par minuter på sin tur.

Vid laddstationer kan det vara annorlunda. Om alla laddpunkter är upptagna kan man behöva vänta en lång stund, eftersom laddning tar betydligt längre tid än tankning. Tillgängligheten till publik laddning bestäms alltså både av antalet laddstationer och antalet laddpunkter. Därför redovisar vi båda i denna indikator.

Uppgifterna gäller vid utgången av det angivna året. För år 2021 gäller uppgifterna den 30 november 2021, och för år 2022 gäller de den 31 januari 2023.

Antalet laddpunkter per capita i alla kommuner och i riket som helhet redovisas i indikator B2H_KH. Som noterats ovan är det sammanlagda antalet laddstationer i Sverige nu betydligt större än antalet bensinmackar. Det främsta problemet med laddinfrastrukturen har istället varit att laddstationerna varit så ojämt fördelade i landet, med få möjligheter att ladda i glesbygden och i Norrland. Dessa vita fläckar på laddningskartan börjar nu att fyllas igen. För att ge en bild av hur långt det i genomsnitt är mellan laddplatserna i olika kommuner visar vi även antalet laddstationer per kvadratmil i indikator B2H_KH.

Mer detaljerad information om laddinfrastrukturen i Sverige hittar du på Laddinfra och på uppladdning.nu

Övriga kommentarer
Laddinfrastrukturen på kommunal nivå analyseras ur olika synvinklar i indikator B2H_KH.

Indikator N.B2.H.4
Uppdaterad: 2024-04-02