Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal sålda cyklar och elcyklar

Antal sålda cyklar och elcyklar
Datakälla: Cykelbranschen (tidigare Svenska cykelfabrikant- och grossistföreningen)

Kommentar

Siffrorna ett givet år avser "cykelåret", som börjar den första september föregående år och avslutas den trettionde augusti det givna året.

Analys
Försäljningen av cyklar går i vågor, liksom försäljningen av bilar. Den sammanlagda försäljningen av cyklar och elcyklar har dock haft en fallande trend ända sedan år 2015.

Försäljningen av elcyklar ökade i accelererande takt till år 2018. En tillfällig tillbakagång för elcykelförsäljningen inträffade dock år 2013, sedan en boom av importerade elcyklar från Kina av låg kvalitet år 2012 orsakade en backlash i branschen.

Den kraftiga ökningen av antalet sålda elcyklar år 2018 kan förklaras med elcykelpremien. Statens budget för 2019 innehöll dock inga nya pengar till elcykelpremie, varefter försäljningen av elcyklar planade ut på en relativt hög nivå. Den kortvariga premien tycks därmed långsiktigt ha ökat efterfrågan på elcyklar.

En snabb blick på den svängande cykelförsäljningen till och med år 2020 ger intryck av att den ökande försäljningen av elcyklar skett på övriga cyklars bekostnad. Om man räknar bort elcyklarna var cykelförsäljningen år 2018 betydligt lägre än någon gång tidigare under mätperioden. Det är dock omöjligt att kontrafaktiskt veta hur stor cykelförsäljningen skulle ha varit om inga elcyklar funnes.

Syftet med att gynna elcyklar är naturligtvis att locka fler att cykla istället för att ta bilen (eller bussen). En sådan effekt kan finnas även om den ökande försäljningen av elcyklar inneburit att försäljningen av övriga cyklar minskat lika mycket. Den som köper en elcykel istället för en vanlig cykel har lättare att välja cykeln istället för bilen de gånger det tar emot att cykla helt för egen maskin, då det blåser motvind eller då vägen är lite längre.

Uppgången i cykelförsäljningen år 2020 kan delvis bero på coronakrisen, eftersom människor uppmanades att undvika kollektivtrafik på grund av smittorisken. Då framstod cykling som ett gott alternativ.

Den kraftiga nedgången åren 2021 och 2022 förklarar cykelbranschen delvis med pandemi-relaterade problem att importera cyklar och cykelkomponenter från Asien. Den dåliga tillgången har också lett till ökande priser, vilket kan ha bidragit till att dämpa efterfrågan.

Nedgången av cykelförsäljningen fortsatte dock 2023, medan försäljningen av elcyklar har nått en platå. Den sammanlagda cykelförsäljningen är nu betydligt lägre än någon gång tidigare under mätperioden. Under denna period har Sveriges befolkning ökat 15 procent, vilket innebär att den minskning per capita om speglar beteendeförändringen är större än vad diagrammet visar.

Skälen till den vikande cykelmarknaden är förmodligen flera. Det kan röra sig om ökad mikromobilitet, om att allt fler städer som hyr ut cyklar och elcyklar till allmänheten, eller om ändrad arbetsmarknad med mer distansarbete som minskar behovet av fordon för pendling. Branschen menar att försäljningen har hållits uppe av nischcyklar som mountain bikes, men att denna relativt nya marknad nu är mättad.

Trots minskad cykelförsäljning finns inga säkra tecken på att cyklingen minskar - men inte heller på att den ökar.

Indikator N.B1.L
Uppdaterad: 2023-10-31